Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU  TRƯỜNG MN TÂN LẬP           Số: 01/QĐ- MNTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Tân Lập, ngày 01  tháng 01 năm 2017     QUYẾT ĐỊNH    “V/v  ban…